REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.GRZELAKMONIKA.PL 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.grzelakmonika.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług oraz Umów o dostarczanie Treści Cyfrowych, tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.grzelakmonika.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.grzelakmonika.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  4.1.   ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
  4.2.  ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  4.3.  ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4.4.   ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
  4.5.   oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 2. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.grzelakmonika.pl
 3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 4. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.grzelakmonika.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 5. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.grzelakmonika.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Sklepu.
 7. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Monika Grzelak wykonująca działalność gospodarczą pod firmą BEFIT_JUSTEAT BY MONIKA GRZELAK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Kosynierów 20/2, 64-000 Kościan, NIP: 6981855743, REGON: 385982743, adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected], numer telefonu: 697127383.
 8. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 9. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę o świadczenie Usługi lub Umowę o dostarczanie Treści Cyfrowej ze Sprzedawcą.
 10. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. USŁUGA – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy o świadczenie Usług między Klientem a Sprzedawcą.
 12. TREŚĆ CYFROWA – dane wytwarzane i dostarczane przez Sprzedawcę w postaci cyfrowej, będące przedmiotem Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.
 13. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – Umowa o świadczenie Usług zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 14. UMOWA O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH– umowa zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem jest Treść Cyfrowa.
 15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi lub Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej ze Sprzedawcą.
 16. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Usługę lub Treść Cyfrową.
 17. ŚRODOWISKO CYFROWE – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści Cyfrowej lub w celu korzystania z niej.
 18. KOMPATYBILNOŚĆ – współdziałanie Treści Cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści Cyfrowej tego samego rodzaju, bez konieczności jej przekształcania.
 19. FUNKCJONALNOŚĆ – zdolność Treści Cyfrowej do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem jej przeznaczenia.
 20. INTEGRACJA – połączenie Treści Cyfrowej z elementami Środowiska Cyfrowego Klienta i włączenie jej do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie Treści Cyfrowej.

§3
INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG, TREŚCI CYFROWYCH ORAZ USŁUG CYFROWYCH ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.grzelakmonika.pl prowadzi sprzedaż Usług oraz Treści Cyfrowych za pośrednictwem sieci Internet. 
 2. Treści Cyfrowe oferowane w Sklepie są Funkcjonalne i Kompatybilne ze sprzętem spełniającym wymagania techniczne wskazane na stronie Sklepu oraz niniejszym Regulaminie.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonej Usługi lub Treści Cyfrowej na warunkach podanych w ich opisie.
 4. Cena Usługi lub Treści Cyfrowej uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 5. Cena Usługi lub Treści Cyfrowej uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian Cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Usług lub Treści Cyfrowych po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen Usług oraz Treści Cyfrowych. Obok informacji o obniżce, Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Usługi lub Treści Cyfrowej, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Usługa lub Treść Cyfrowa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Sprzedawca uwidacznia ich najniższą Cenę, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania Usługi lub Treści Cyfrowej do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 7. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.grzelakmonika.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 9. Usługi oraz Treści Cyfrowe dostępne w Sklepie są przeznaczone wyłącznie do użytku własnego Klienta i nie mogą być wykorzystywane do innych celów w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób.
 10. W przypadku, gdy Usługodawca jest zmuszony, przed rozpoczęciem wykonania Usługi z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy z Klientem, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.
 11. W sytuacji, o której mowa w pkt 10 niniejszego paragrafu Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługodawcę, czy:
  11.1.   przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo
  11.2.  odstępuje od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Klienta świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.
 12. Jeżeli Klient odstępuje od Umowy zgodnie z pkt 11 niniejszego paragrafu lub jeżeli Usługodawca odwołuje wykonanie Usługi z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo, według swojego wyboru:
  12.1.  otrzymać Usługę zastępczą o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na usługę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie,
  12.2.  żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych przez niego świadczeń.
 13. Usługodawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
  13.1.  działaniem lub zaniechaniem Klienta,
  13.2.  działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
  13.3.  siłą wyższą (zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym tj. żywiołowym, nie do uniknięcia, takie, nad którym Usługodawca nie panuje, zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe, epidemia).
 14. Wymagania techniczne Treści Cyfrowej Sprzedawca podaje w jej opisie na stronie Sklepu. 
 15. Jeśli dana Treść Cyfrowa podlega aktualizacjom, Sprzedawca informuje Klienta o aktualizacjach oraz konsekwencjach jej niezainstalowania:
  15.1.  w przypadku dostarczania Treści Cyfrowej w sposób ciągły – przez cały okres trwania Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej,
  15.2.  w przypadku dostarczania Treści Cyfrowej w sposób jednorazowy lub częściami – przez czas zasadnie oczekiwany przez Klienta, z uwzględnieniem celu wykorzystywania Treści Cyfrowej a także okoliczności i charakteru Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych.
 16. Klient zobowiązany jest do instalowania aktualizacji dostarczanych przez Sprzedawcę w rozsądnym czasie. Niezainstalowanie przez Klienta aktualizacji zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Sprzedawcę i po poinformowaniu Klienta o skutkach braku instalacji aktualizacji, powoduje wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy za brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową.

§4
ZAWARCIE UMOWY O ŚWIACZENIE 
USŁUGI ORAZ UMOWY O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWEJ 

 1. Do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi lub Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem zgodnie z § 3 pkt 7 oraz 8 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.  
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  4.1.   potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  4.2.   formularz odstąpienia od umowy,
  4.3.   niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
  4.4.   potwierdzenie Sprzedawcy o utracie przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, prawa do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, w której przedmiotem jest Treść Cyfrowa niedostarczona na nośniku materialnym.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usług lub Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowej między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa o świadczenie Usług oraz Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowej będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

§5
SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 
  1.1.   płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  1.2.   płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (PayNow),
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer:
  45 1140 2004 0000 3902 8428 7682 (Bank Mbank S.A.) 
  BEFIT_JUSTEAT BY MONIKA GRZELAK,
  ul. Kosynierów 20/2, 64-000 Kościan,
  NIP: 6981855743.
  W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. W przypadku wyboru płatności sposobem, o którym mowa w pkt 1.1 niniejszego paragrafu, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy o świadczenie Usług lub Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 5. W przypadku wyboru płatności sposobem, o którym mowa w pkt 1.2 niniejszego paragrafu, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy o świadczenie Usług lub Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej w ciągu 10 minut od chwili złożenia Zamówienia, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 6. Usługa zostanie wykonana, a Treść Cyfrowa dostarczona dopiero po ich opłaceniu.

§6
USŁUGI ORAZ TREŚCI CYFROWE

 1. Treść Cyfrowa jest dostarczana po upływie terminu do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, chyba że Klient uprzednio wyraził wyraźną zgodę na dostarczenie Treści Cyfrowej przed upływem tego terminu.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 1, dostarczenie Treści Cyfrowej następuje na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia i niezwłocznie tj. do 24 godzin od:
  a) księgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej na rachunku Sprzedawcy albo
  b) pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności.

 3. Klient ma możliwość pobrania zakupionych Treści Cyfrowych na swoje urządzenie.
 4. Sprzedawca dostarcza Klientowi Treść Cyfrową w najnowszej dostępnej wersji.
 5. Dokładne opisy poszczególnych Usług, a także szczegóły na temat wchodzących w ich skład elementów znajdują się na stronie Sklepu.
 6. Usługi świadczone są również przez Usługodawcę online, tj. za pośrednictwem platformy Google Meet.

§7
REKLAMACJA 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu z tytułu braku zgodności Usługi lub Treści Cyfrowej z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu za brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową:
  2.1.   w przypadku gdy Treść Cyfrowa jest dostarczana Klientowi w sposób ciągły – przez cały okres trwania Umowy, 
  2.2.   w przypadku, gdy Treść Cyfrowa jest dostarczana w sposób jednorazowy lub częściami – Sprzedawca odpowiada za brak zgodności z umową istniejący w chwili dostarczenia Treści Cyfrowej i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili.
 3. Klient zobowiązany jest do współpracy ze Sprzedawcą, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową wynika z cech Środowiska Cyfrowego Klienta.
 4. Zawiadomienia o braku zgodności Usługi lub Treści Cyfrowej z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 5. W powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
 7. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 8. Klient może żądać w pierwszej kolejności doprowadzenia Usługi lub Treści Cyfrowej do zgodności z Umową. Obniżenia Ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przypadkach.
 9. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, Sprzedawca odpowiednio:
  9.1.   doprowadza Usługę lub Treść Cyfrową do zgodności z Umową na swój koszt,
  9.2.   obniża cenę Usługi lub Treści Cyfrowej (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny Usługi lub Treści Cyfrowej zgodnej z umową do Usługi lub Treści Cyfrowej niezgodnej z umową oraz dodatkowo w przypadku, gdy Treść Cyfrowa dostarczana jest częściami lub w sposób ciągły – uwzględniać czas, w którym Treść Cyfrowa była niezgodna z Umową) i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 9 wartość obniżonej Ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania uprawnionego oświadczenia tego Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 9 o obniżeniu ceny,
  9.3.   zwraca cenę Usługi lub Treści Cyfrowej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. 
 10. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.
 11. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść Cyfrowa była niezgodna z Umową, nawet jeśli przed odstąpieniem od Umowy, Klient z niej faktycznie korzystał.
 12. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Treści Cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści Cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

§8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. 
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się:
  3.1.   dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął produkt w posiadanie, 
  3.2.    dla umowy, która obejmuje wiele towarów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
  3.3.   dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów,
  3.4.   dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 9 Regulaminu, m.in. w wypadku Umowy:
  4.1.   o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  4.2.   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4.3.   o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 6. Po odstąpieniu od umowy przez Klienta Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej, z wyjątkiem treści, które:
  a) są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią Cyfrową, która stanowiła przedmiot umowy,
  b) dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej, która stanowiły przedmiot umowy,
  c) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności,
  d) zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 7. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu, Sprzedawca na żądanie Klienta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych dostarczonych przez Sprzedawcę, nieodpłatnie, w rozsądnym terminie i w powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego.

§9
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta pod warunkiem, że umowa, którą zawiera ze Sprzedawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  2.1.   niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  2.2.   odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Usługi z umową,
  2.3.   prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  2.4.   zasad dotyczących umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§10
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 
  1.1.   zawieranie Umów o świadczenie Usług i Umów o dostarczenie Treści Cyfrowych,
  1.2.   Newsletter,
  1.3.   wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§11
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 10 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 
  2.1.   umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
  2.2.   umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,
  2.3.   umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 
  3.1.   komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  3.2.   dostęp do poczty elektronicznej
  3.3.   przeglądarka internetowa,
  3.4.   włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§12
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.

§13
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1.1.   wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (Newsletter),
  1.2.   Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
  1.3.   Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
  1.4.   wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§14
NEWSLETTER 

 1. Z zastrzeżeniem pkt od 7 do 9 niniejszego paragrafu, Usługa Newslettera jest bezpłatna i polega na przesyłaniu przez Usługodawcę informacji handlowych oraz komunikacji marketingowej z Klientem, za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 2. W celu skorzystania z usługi Newslettera, Usługobiorca musi posiadać:
  2.1.   komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2.2.   dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Usługobiorca zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w postaci Newslettera poprzez podanie swojego adresu mailowego na stronie Sklepu.
 4. Po wpisaniu adresu mailowego do Usługobiorcy, zgodnie z pkt 3 niniejszego paragrafu, do Usługobiorcy przesyłana jest wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Usługobiorca zostaje zapisany na listę subskrybentów dopiero z momentem kliknięcia w otrzymany link aktywacyjny.
 5. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana zgodnie z postanowieniami § 13 Regulaminu.
 6. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Newslettera Usługobiorcy mogą składać na adres: [email protected] Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od jego otrzymania. 
 7. Za pośrednictwem strony Sklepu, Usługobiorca może również zawrzeć z Usługobiorcą Umowę o dostarczanie Treści Cyfrowych w postaci bezpłatnych materiałów przygotowanych przez Usługodawcę, w zamian za zgodę Usługobiorcy na przesyłanie mu Newslettera. 
 8. Zawarcie Umowy o dostarczenie materiałów, o których mowa w pkt 7 wymaga wypełnienia formularza na stronie Sklepu i potwierdzenia zapisania się do Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na adres mailowy Usługobiorcy. Z chwilą kliknięcia w link aktywacyjny, między Usługodawcą, a Usługobiorcą dochodzi do zawarcia Umowy o dostarczenie bezpłatnych materiałów przygotowanych przez Usługodawcę. W tym przypadku, Usługobiorca nie ponosi żadnej opłaty pieniężnej za otrzymane materiały, ale dostarcza Usługodawcy swoje dane osobowe. 
 9. Jeśli Usługobiorca nie wyraża zgody na przesyłanie mu informacji marketingowych przez Usługodawcę, a chce nabyć materiały, o których mowa w pkt 7 niniejszego paragrafu – Usługobiorca ma obowiązek skontaktowania się ze Sprzedawcą i zapłacenia za nie określonej kwoty. 

§15
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.grzelakmonika.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 15 pkt 3) są własnością Moniki Grzelak wykonującej działalność gospodarczą pod firmą BEFIT_JUSTEAT BY MONIKA GRZELAK, ul. Kosynierów 20/2, 64-000 Kościan, NIP: 6981855743, REGON: 385982743, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.grzelakmonika.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.grzelakmonika.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.grzelakmonika.pl użyte są w celach informacyjnych.

§16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 7 niniejszego paragrafu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Chcesz być na bieżąco z moją działalnością?

Zapisz się do mojego newslettera.